20, ఆగస్టు 2014, బుధవారం

స్వేచ్ఛ సాఫ్ట్వేర్ స్వేచ్ఛ సమాజం : రిచర్డ్ స్టాల్మాన్